logo RFL

INFORMAČNÍ OBLASTI

Aktivní občanství Ikona kategórie

Aktivní občan je člověk, který má pocit, že něco může měnit. Uvědomuje si své možnosti, jeho chování a komunikace je prostoupena respektem, nenásilím, principy dodržování lidských práv a vše s ohledem na životní prostředí. Ve stále se měnícím světě je aktivní občan schopný přispět k rozvoji své komunity. Dokáže rozpoznat ohrožení demokratické společnosti a napomoci k ochraně a udržení jejích hodnot.

Co se dozvíš?

PARTICIPACE: Participace (z lat. partem capere, mít podíl) znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem. Lidé by se měli podílet (participovat) na všech rozhodnutích, která se jich týkají. Participace se týká všech oblastí moderní společnosti - najdete ji v ekonomické, kulturní, společenské i politické sféře. Kde participuješ Ty?

DOBROVOLNICTVÍ: Podle nejpoužívanější definice je dobrovolníkem „ten, kdo se vědomě a svobodně rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně“. Kam/kde věnuješ svůj čas a své úsilí Ty?

EKOLOGIE: Věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím. Víš, kdy je Den Země?

DEMOKRACIE: Demokracie (doslovně „vláda lidu“) či lidovláda je forma vlády v níž o výkonu státní (obecní, krajské atd.) moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji dosazeni volbou. Víš, v kolika letech můžeš volit?

SPRÁVA STÁTU: Správa státu je rozdělena na Veřejnou správu, Státní správu a samosprávu.

Citát

„Být aktivním občanem pro mě není otázkou toho, jestli mě to baví, nebo nebaví. Nazývám to určitým duchovním stupněm. V okamžiku, kdy si člověk opravdu uvědomí a procítí, že je součástí celku, kdy vidí, že každá kapka ovlivňuje kvalitu moře, nelhostejnost vůči společnosti je pro mě věc základního charakteru,“ říká herečka Simona Babčáková (pro Osobnosti Plus).

Co ti to přinese?

Vědomí toho, že události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Každé Tvé rozhodnutí má vliv na ostatní lidi i události. Jako aktivní občan budeš kriticky přemýšlet nad informacemi, naučíš se argumentovat, zaujímat postoje a jednat kompetentně a odpovědně.

Co tak trochu odborně?

Svět se vyvíjí rychle. Globalizace. Není snadné sledovat změny, trendy, vše, co se děje. Porozumět tomu: Je první krok projevit zájem o své okolí? Pak druhý krok je zapojit se (do věcí veřejných)! Tak se staneš aktivním občanem.

Jukni na video, pokud nechceš číst: https://www.youtube.com/watch?v=nymG5z-g0PE

Aktivní občan je člověk, který má pocit, že něco může měnit. Uvědomuje si své možnosti, jeho chování a komunikace je prostoupena respektem, nenásilím, principy dodržování lidských práv a vše s ohledem na životní prostředí. Ve stále se měnícím světě je aktivní občan schopný přispět k rozvoji své komunity. Dokáže rozpoznat ohrožení demokratické společnosti a napomoci k ochraně a udržení jejích hodnot.

EU nabádá k aktivnímu občanství: https://www.naerasmusplus.cz/file/4109/ja_obcan_evropy_web.pdf

Aktivní občanství může zamezit korupci, neefektivnímu fungování veřejné správy, chybějící vizi v rozvoji v mnoha odvětvích. Staň se aktivním občanem!

A TEĎ DŮLEŽITÉ TERMÍNY

„I malé činy mají vliv, pokud je dělá hodně lidí.“

PARTICIPACE

Participace (z lat. partem capere, mít podíl) znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem. Lidé by se měli podílet (participovat) na všech rozhodnutích, která se jich týkají. Participace se týká všech oblastí moderní společnosti - najdete ji v ekonomické, kulturní, společenské i politické sféře. Kde participuješ Ty?

DOBROVOLNICTVÍ

"Dobrovolníci nejsou placeni - ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení." (Mahátma Gándhí).

Podle nejpoužívanější definice je dobrovolníkem „ten, kdo se vědomě a svobodně rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně“. Kam/kde věnuješ svůj čas a své úsilí Ty?

EKOLOGIE

Věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím.

Víš, kdy je Den Země?

Umíš třídit odpad?

DEMOKRACIE

Demokracie (doslovně „vláda lidu“) či lidovláda je forma vlády v níž o výkonu státní (obecní, krajské atd.) moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji dosazeni volbou. Může to být demokracie přímá, kde občané hlasováním rozhodují o jednotlivých otázkách (zákonech, rozhodnutích, rozpočtech atd.), či nepřímá, kde k tomu zmocňují své zastupitele (poslance atd.), nebo kombinovaná, kde se užívají oba postupy. V přímé demokracii se zpravidla rozhoduje referendy, v nepřímé volbami. Způsob, kterým občané své mínění v demokratickém státě uplatňují určuje ústava.

SPRÁVA STÁTU

Správa státu je rozdělena na Veřejnou správu, Státní správu a samosprávu.

Veřejná správa je činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Víš, co jsou veřejné služby?

Státní správa je činnost státu prováděná buď přímo státními orgány nebo jinými orgány, na které stát výkon státní správy v určitém rozsahu přenesl. Ústředními orgány státní správy jsou především jednotlivá  ministerstva, která mají celostátní působnost. Už jsi byl(a) něco vyřizovat u státní správy?

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“.