logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Vzdelávanie Ikona kategórie

Učenie nás sprevádza celým životom. A to doslova a do písmena. Od detstva až po starobu, doma, v škole, vonku, počas cestovania i voľných chvíľ. Učenie formuje našu osobnosť, dáva nám vedomosti, zručnosti a tiež mení naše postoje. Učenie je všade. A ako si ho užiť čo najviac? Aké sú možnosti učiť sa? Ako vlastne také učenie vyzerá v modernom svete?

Co se dozvíš?

Vzdělávání

Proces směřující primárně k rozvoji vědomostí (představy, pojmy, názvy), dovedností, návyků (motorické, intelektuální), schopností (motorické, intelektuální)

Učení

Získávání zkušeností a utváření se v průběhu jeho života, kdy jde především o činnost sebe sama

Formální vzdělávání

Formální vzdělávání zahrnuje institucionální vzdělávání, vzdělávání na školách, kdy jde o frontální přednes a orientaci na mluvčího.

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání se může objevovat v rámci různých aktivit jako jsou například semináře, školení, workshopy. Jde o učení, kdy je pozornost dána na osobu, která se učí.  

Informální vzdělávání

Informální vzdělávání je neplánované a děje se nám v různých chvílích života. Jako velmi jednoduchý příklad slouží, když se malé dítě dotkne rozpálené plotny a zjistí, že to pálí a naučí se to náhodou.  

Zájmové vzdělávání

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Zájmové vzdělávání jednoznačně napomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené školským zákonem.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní učení je získávání podnětů během celého života.  

Online vzdělávání

Online vzdělávání probíhá přes internet, programy, aplikace, hry a další možné sítě v online světě.

Citát

„Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazit dobrou náladu.“ —  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Co ti to přinese?

Rozumět učení, vědět, že učení může být i zábava, chtít se učit, porozumět sobě sama, tomu, jaké mám silné a slabé stránky, na čem na sobě chci zapracovat, v čem jsem si jistý, co mě zajímá, co chci probádat, jak chci umět mluvit, jak se chci umět chovat, to všechno a mnohem víc ve spojení s učením mi pomůže na cestě životem = pochopit sebe sama, pochopit svět kolem nás, vědět, čemu se chci věnovat, umět prezentovat sebe sama při pracovním pohovoru, mít radost z nových věcí, které zjistím, naučím se, budu umět a posunou mě o krok dál, ať už kariérně nebo jen ve spokojeném životě. A to není málo!

Co tak trochu odborně?

Vzdělávání v České republice:

Vzdělávání v České republice má na starost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Krok za krokem rosteme od mateřské školy, přes základní školu, až po střední školu či školu vysokou. Jsou samozřejmě i jiné možnosti. Učňovské obory, vyšši odborné školy, jazykové školy a další. Třeba i rekvalifikace.  

 

Zájmové vzdělávání:

Další vzdělávání je možné v rámci DDM či ZUŠ, což jsou Domy dětí a mládeže, které provozují různé kluby a Základní umělecké školy. Jejich seznamy v České republice najdete na mnoha portálech.

 

Neformální vzdělávání:

Neformální vzdělávání probíhá především prostřednictvím organizací pro mládež, které se mohou sdružovat v krajských asociacích nebo jiných asociacích pro neziskové organizace. Dále to jsou to samostatné organizace, spolky, kluby.

Neformální učení je prostě super. Člověk se učí a zároveň se baví, nebo se aspoň učí zábavnou formou a to za dalších pár předpokladů – učení je zaměřeno na daného jedince, učení je naplánované a je časově omezené, každý jedinec je aktivní během aktivit, každý jedinec je zodpovědný za svůj vlastní učící se proces, každý jedinec reflektuje svůj vlastní rozvoj. Jde o velkou škálu aktivit, můžete se setkat s energizery, ice breaky, teambuildingy, debatami, skupinovou prací, simulační hry, rolové hry, evaluační aktivity a další. Zároveň do aktivit může být zapojeno mnoho různých prvků – hudba, malování, aktivita, divadlo, sport, fotky, videa, psaní, cokoliv. Je to skvělá činnost, kdy dochází k osobnímu a osobnostnímu rozvoji. A navíc se člověk dozví, jak to všechno, co ho bavilo, zlepší jeho životopis, jak se rozvinul, jaké nové znalosti získal, jaké nové dovednosti získal nebo které rozvinul, jaké postoje změnil či získal. A to propojí s jednotlivými kompetencemi – schopnostmi, které jsme si osvojili a píší se do životopisů a pomůžou nám v našem kariérním růstu. Ať už jde o kompetence měkké, které jsou dnes velmi důležité, nebo jiné. Neformální učení je skvělá cesta, jak na sobě pracovat a zažít skvělé věci zároveň.

 

Studium a učení v zahraničí:

Studium a učení v zahraničí je možné díky studiu školy v jiné zemi nebo díky cestování za workshopy, workcampy, školeními, semináři v rámci různých programů.  

 

Online učení:

Online učení se v moderní době velmi rozšířilo. Existují aplikace, které učí cizí řeči. Zároveň existují tutorialy, online koverzace v cizím jazyce, online přednášky i lekce odborných předmětů, uměleckých oblastí i různých řemesel. A samozřejmě i různé hry. Nebo online audioknihy, knihy jako takové, divadelní představení a další a další a další. Už jsou i online únikovky.