logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Ochrana ľudských práv Ikona kategórie

V dnešnej dobe, všade okolo nás, sa stávame svedkami porušovania ľudských práv. Avšak ruku na srdce. Každý z nás pozná slovné spojenie ľudské práva. Vieme však čo znamená? Nie jeden človek pri odpovedi na túto otázku zaváha. Ak si zavahal aj ty a nie je ti všetko jasné, máš možnosť pozrieť si článok, ktorý ti všetko objasní.

Čo sa dozvieš?

CHARAKTERISTIKA ĽUDSKÝCH PRÁV: Ľudské práva zahŕňajú právo každého človeka na život, slobodu od otroctva, mučenia, slobodu prejavu a myslenia, právo na vzdelanie a prácu.  

ORGANIZÁCIE, KTORÉ SA ZAOBERAJÚ OCHRANOU ĽUDSKÝCH PRÁV: Organizácia spojených národov (OSN), Rada Európy, Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva

ČO ZNAMENÁ PLATFORMA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ (MVRO): Určuje podmienky, ktoré treba pre zabezpečenie rozvoja krajiny.

Citát

„Moja sloboda končí tam, kde začínam obmedzovať slobodu iného človeka.“ - Jean Jacques Rousseau

Čo ti to prinesie?

 • Prehľad v základných pojmoch spojených s ľudskými právami.
 • Lepšiu orientáciu v organizáciách, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv.
 • Znalosť, že ľudské práva patria všetkým ľudským bytostiam bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, národnosť, etnickú príslušnosť, jazyk či náboženstvo.
 • Prehľad práv, ktoré je potrebné dodržiavať pre rozvoj krajiny.

Čo tak trochu odborne?

Charakteristika práv:  

 • Nezrušiteľné– nemožno ich zrušiť, nie sú darované štátom, sú vlastné každému človeku,  
 • Nepremlčateľné – nezaniknú uplynutím určitého času nemožno o ne prísť tým, že ich jednotlivec neuplatňuje,  
 • Nescudziteľné– nemožno sa ich vzdať, ani ich odovzdať inej osobe.  

 

Organizácia spojených národov (OSN)  

Vyvíja najintenzívnejšiu činnosť smerovanú na ochranu ľudských práv v celosvetovom meradle. Základnými dokumentmi sú Charta OSN (podpísaná v roku 1945) a Všeobecná deklarácia ľudských práv (podpísaná v roku 1948).

Na európskej pôde ochranu ľudských práv zabezpečuje Rada Európy, pod záštitou ktorej bol v roku 1950 podpísaný Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Podľa Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva rozvojová pomoc rovnako ako dodržiavanie ľudských práv podporuje blahobyt a slobodu. Pilier tvorí dôstojnosť a rovnosť medzi ľuďmi. Ak dochádza k porušovaniu ľudských práv dochádza aj k chudobe. Práve to je príčina  a dôsledok znevýhodneného postavenia ľudí a ich následného vylúčenia. Uplatňovanie  a dodržiavanie ľudských práv a slobôd je prostriedkom k dosiahnutiu rozvoja.  

 

Platforma mimovládnych organizácií (MVRO)      

Hovorí, že v  krajine nebude zabezpečený rozvoj, kým nebudú zabezpečené tieto práva pre všetkých jej obyvateľov:

 • Právo na výživu, zdravie, bývanie
 • Právo na vzdelanie
 • Právo na prácu
 • Právo na participáciu (sloboda prejavu a právo na informácie, právo sa zhromažďovať a slobodne sa združovať)
 • Právo na vlastníctvo pôdy
 • Práva detí (právo na život a ochranu pred násilím a zneužívaním, práva na zdravie, vzdelanie, oddych a voľný čas)
 • Práva pracujúcich (právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, právo zakladať odbory)
 • Práva menšín (na zachovanie jazyka a kultúrnej identity)
 • Právo na rovnaké zaobchádzanie – nediskriminácia žien a marginalizovaných skupín
 • Právo na ochranu životného prostredia
 • Právo na uplatňovanie zákona a správny proces (právo na prístup k informáciám a k úradom)